โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยระบบโซล่าเซลล์ ปีการศึกษา 2565