ผู้บริหาร

ผอ.วรเวช2

นายวรเวช แง่พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0941616498
woravate@pwj.ac.th

รองณัฐริกา

นางสาวณัฐริกา  ยาทองไชย
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล
0898455476
nattarika2529@gmail.com

1

สิบเอกสกณธ์  ศรีมุกดา
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
รอง ผอ. กลุ่มบริหารงบประมาณ
รอง ผอ. กลุ่มบริหารทั่วไป
0987521349
sakol@pwj.ac.th

augrit

นายอุกฤษ มะโนชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
รักษาการรอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
0896206627
ukrit@pwj.ac.th