ผู้บริหาร

ผอ สังข์ทอง-ปกติขาว

นายสังข์ทอง  รอญศึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0899429456
RonsuEk.dr@gmail.com

3

นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
รอง ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
0818713706
kitipong_vet@pwj.ac.th

5

นายเกียรติกมล  นาจาน
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ
0918672948
kiatkamol@pwj.ac.th

1

สิบเอกสกณธ์  ศรีมุกดา
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
รอง ผอ. กลุ่มบริหารงบประมาณ
รอง ผอ. กลุ่มบริหารทั่วไป
0987521349
sakol@pwj.ac.th

augrit
นายอุกฤษ มะโนชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
รักษาการรอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
0896206627
ukrit@pwj.ac.th