ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒

นายเกียรติกมล นาจาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารข์ พร้อมด้วย นายอัคเดช ศรีพรหม และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 7 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ จังหวัดสกลนคร ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสกลทวาปี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือประกอบด้วย กิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน กิจกรรมรอบกองไฟ และพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ