ประเมินครูผู้ช่วย ปี66

วันจันทร์ที่26 มิถุนายน 2566 นี้ ทางโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ได้มีการประเมินพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการ สุนทร สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยาคม และท่านผู้อำนวยการ ดร.สังข์ทอง รอญศึก ให้เกียรติมาเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้ร่วมกับคณะกรรมการอีกทั้ง3 ท่าน มีคุณครูภักดี อามาตรมนตรี คุณครูฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์และคุณครูกรศิริ พิลารักษ์ โดยมีผู้ประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย 3ท่าน ดังนี้ 1)คุณครูกุลนิษซ์ เทศน์เรียน 2)คุณครูณัฐวัฒน์ พรสีมา 3) คุณครูรัชนี พูลทรัพย์

ไหว้ครู ปี66