O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พรบ.การศึกษา

2. พรบ.บริหารราชการ ศธ.2546

3.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

4.ระเบียบกระทรวงการขยายชั้นเรียน 2553

5.ระเบียบกระทรวงการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 2550

6.ระเบียบการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560

7.ระเบียบการเปิดและปิดสถานศึกษา 2549

8.ระเบียบการลาของข้าราชการ 2555

9.ระเบียบการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 2559

10.ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการครูไปศึก ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ 2559

11.ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ

12.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ

13.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560

14.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

15.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2553

16.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่3)พ.ศ.2562

17.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

18.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

19.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562