O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกลุ่มบริหารวิชาการ

2.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

3.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล

4.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กลุ่มบริหารทั่วไป

5.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน