O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1.รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ

2.รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ


3.รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

4.รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารทั่วไป

5.รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน