O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ

2.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

3.คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

4.คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารทั่วไป

5.คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน