O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

1.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตรุษจีน

2.รายงานโครงการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566