เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English ESEAN Language Camp for Student  Mattayom Suksa School) ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน   100  คน  คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก มทร.อีสาน วข.สกลนคร