อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 65

วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 120 คน