กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

ครูเนาะ-172x230

นายปัญญาวุธ จันทรังสี
ค.บ.(พลศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 

yu-aranya

นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

S__24010761-172x230

นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม
ค.บ.(พลศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Jukjuk

นายวรสิทธิ์ พรหมมา
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
ครูชำนาญการ

Jass

นายพฤษภา คะตะวงค์
ค.บ.(พลศึกษา)
ครู