ต้อนรับสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม

29 มิ.ย. 63 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษา  ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จากสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ร่วมกับศึกษานิเทศก์จาก สพม.23