สัญลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ คำขวัญ

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน : ตราเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  ล้อมรอบด้วยลายกนก

ตราประจำโรงเรียน :  ตราสัญลักษณ์ สพฐ. และมีชื่อโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์

อักษรย่อของโรงเรียน
ภาษาไทย       : พ.ว.จ.
ภาษาอังกฤษ  :  P.W.J.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  ความรู้  คู่คุณธรรม

คติพจน์ : ปัญฺฺญ นรนํ  รตนํ     “ปัญญา  คือแก้วของนรชน”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  ถิ่นธรรม   นำวิถีพุทธ

สีประจำโรงเรียน  :  ชมพู – ฟ้า


   สีชมพู  หมายถึง  ความสดใส  ความบริสุทธิ์
   สีฟ้า     หมายถึง  ความใฝ่ฝันอันสูงสุด

ปรัชญาโรงเรียน   :  ประพฤติดี  มีความรู้  สู้ปัญหา

คำขวัญโรงเรียน :   จรรยาดี  มีวิชา  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย