กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

siriwan

นางสาวศิริวรรณ  ซาระวงค์
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาแลละวัฒนธรรม

นางรัตนา  แพงดี
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

la-boonwarang

นางบุญวรางค์ เหลาพรม 
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sale

นายสาลี่ กางทอง 
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ครูชำนาญการพิเศษ

augrit

นายอุกฤษ มะโนชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sompit-172x230

นางสมพิศ  กางทอง
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

arinda

นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

piyatida

นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน 
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Benchamart

นางเบญจมาศ  ภูดวงจิต
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

titaree

นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
พนักงานราชการ