กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

siriwan

นางสาวศิริวรรณ  ซาระวงค์
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

la-boonwarang

นางบุญวรางค์ เหลาพรม 
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sale

นายสาลี่ กางทอง 
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ครูชำนาญการพิเศษ

augrit

นายอุกฤษ มะโนชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sompit-172x230

นางสมพิศ  กางทอง
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

arinda

นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

piyatida

นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน 
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

img002

นางสาวเปรมิกา แสงพรมชาลี
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูผู้ช่วย

aaa

นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
พนักงานราชการ

img001

นางสาวณัฐกาญจน์  รมฤทธา
ศค.บ.(การจัดการวัฒนธรรม)
ครูอัตราจ้าง