สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

นายอัมพร  จันทวงค์
นายกสมาคม

IMG_7986_resize_resize

นายสาทิน  ไชยรา
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

somchay-2

นายสมชาย  ระเริงจิตร
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

IMG_7934_resize_resize

นางนิสาชล  ราชัย
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

IMG_7939_resize_resize

นางเพชรสุดา  จันทรังษี
เหรัญญิก

IMG_7941_resize_resize

นายอนุรักษ์  วภักดิ์เพชร
ผู้ช่วยเหรัญญิก

charoenrat-pe

นางเจริญรัตน์  เพ็ญศิริ
นายทะเบียน

นายศุภชัย  ยศตะโคตร
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางพรศิริ  หล้ามงคล
สาราณียกร

นายทศพล  พยัคฆพงศ์
ประชาสัมพันธ์

นายนาวา  มาตราช
ปฏิคม

47100746_0_20181218-100312

นายจรัส  พิมพา
กรรมการ

no-pic

นายทนงศิลป์  วจีสิงห์
กรรมการ

ดร.วิจิตร  สัพโส
ประชาสัมพันธ์

นายประมง  วงศ์สาย
ปฏิคม

no-pic

นายก่อเกียรติ  สัพโส
ปฏิคม

no-pic

นายสะอาด  นามมั่น
กรรมการ

นายบุญเจริญ  เกื้อทาน
ปฏิคม

นางสมจินตนา  สุทธิสุวรรณ
เลขานุการ

no-pic

นายวุฒิพงษ์  สุทธิโคตร
กรรมการ

no-pic

นายทวีศักดิ์  เต็มสหโสภณ
กรรมการ

นายศรีทอง  ลีทอง
ปฏิคม

นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม
กรรมการ

no-pic

นายบุญชู  กิณเรศ
กรรมการ

no-pic

นายทรงศักดิ์  ไชยปัญหา
กรรมการ