สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

นายสมชาย  ระเริงจิตร
นายกสมาคม

ผอ สังข์ทอง-ปกติขาว

นายสังข์ทอง   รอญศึก
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

47100746_0_20181218-100312

นายจำรัส  พิมพา
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

ทนงศิลป์

นายทนงศิลป์  วจีสิงห์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

Tidarat

นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา
เหรัญญิก

นางจีรนันท์ พุทธมาตย์

นางจีรนันท์  พุทธมาตย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

totsapon2

นายทศพล  พยัคฆพงศ์
นายทะเบียน

ng-panawan

นางพนาวัลย์   งอสอน
ผู้ช่วยนายทะเบียน

anurak_wa

นายอนุรักษ์  วภักดิ์เพชร
สาราณียกร

sujittra

นางสุจิตรา  วภักดิ์เพชร
เลขานุการ

pakdee

นางภักดี   อามาตรมนตรี
ประชาสัมพันธ์

นายบุญรัตน์ สุนันธรรม

นายบุญรัตน์   สุนันธรรม
ประชาสัมพันธ์

นายธาดา ศูนย์จันทร์

นายธาดา   ศูนย์จันทร์
ปฏิคม

นายชินดนัยย์ สุจริต

นายชินดนัยย์  สุจริต
ปฏิคม

augrit

นายอุกฤษ  มะโนชัย
ปฏิคม

wuttipong.-2

นายวุฒิพงษ์   สุทธิโคตร
ปฏิคม

ครูจุ-172x230

นางสาวจุฬารัตน์  อัครพิน
ปฏิคม

สัมพันธ์ ละดาพงษ์

นายสัมพันธ์  ละดาพงษ์
กรรมการ

นายธานี ทองธิราช

นายธานี  ทองธิราช
กรรมการ

นายสมศักดิ์ เสนาคำ

นายสมศักดิ์   เสนาคำ
กรรมการ

sirilux

นางสาวศิริลักษณ์   ทิพม่อม
กรรมการ

นายศักดิ์ชาย ชาชุมวงศ์

นายศักดิ์ชาย   ชาชุมวงศ์
กรรมการ

นายทวีศักดิ์ เต็มสหโสภณ

นายทวีศักดิ์   เต็มสหโสภณ
กรรมการ

นางภัทรเนตร สุนารัตน์

นางภัทรเนตร  สุนารัตน์
กรรมการ