สพม.สน.นิเทศ ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/65