กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Jongkon

นางสาวจงกล ภิรมย์กิจ
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

somsak

นายสมศักดิ์ ทองแสง
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Bank.-1

นายพัฒน์พงษ์  คำชนะ
ศศ.บ.(เทคโนโลยีดนตรี)
ครู

S__10461223

นายมาทิว ละออ
ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย)
ครู