วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาความสามารถทางด้านภาษา ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมตามวิถีพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดการระบบบริหารให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต
 4. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดมทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
 5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาโอกาสทางการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างมีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการประเมิน  และมีการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสัมพันธ์ตามหลักสูตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพ  สมรรถนะในระดับสูง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 6. จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies): ความเป็นเลิศทางภาษา มีความรู้  คู่คุณธรรมตามวิถีพอเพียง

วัฒนธรรมขององค์กร : รู้รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยม (Values): มีคุณธรรมและความโปร่งใส ใส่ใจบุคลากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูภูมิปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม