กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนาวัลย์ งอสอน 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(เคมี) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

kanitta

นางสาวกนิษฐา  กลยนี
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sujittra

นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร
ค.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

pakdee

นางภักดี  อามาตรมนตรี
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ครูชำนาญการพิเศษ

phuksa

นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์))
ครูชำนาญการพิเศษ

pensiri

นางเพ็ญสิริ  พิชัย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

8973-172x230

นางดวงใจ  จันทวงค์
ค.บ.(ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผาสุข-172x230

นายผาสุข  นาโควงค์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

nittaya

นางสาวณัฐวรัญช์พร สังคณิตย์
วท.บ.(เคมี)
ครูชำนาญการ

suwanna

นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ครูชำนาญการ

show-picture-172x230

นายกิติพงษ์  สัพโส
ค.ม.(นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ

ครูกุ้ง-scaled-172x230

นางบุบผา  ทะวะบุตร
ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์))
ครูชำนาญการ
(ไปช่วยราชการ ร.ร.อุดรพิทยานุกูล)

ครูอ๊อฟ-172x230

นางสาวอัจฉริยา  ปาระพิมพ์
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)
ครูชำนาญการ

2019-09-18.

นายธีรพงษ์  สุธรรม
ค.บ.ฟิสิกส์
ครู

ชุติญา-172x230

นางสาวชุติญา  เกตวงษา
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)
ครู
(มาช่วยราชการ)