กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

pakdee

นางภักดี  อามาตรมนตรี
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

kanitta

นางสาวกนิษฐา  กลยนี
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

sujittra

นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร
ค.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

phuksa

นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์))
ครูชำนาญการพิเศษ

8973-172x230

นางดวงใจ  จันทวงค์
ค.บ.(ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผาสุข-172x230

นายผาสุข  นาโควงค์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

nittaya

นางสาวณัฐวรัญช์พร สังคณิตย์
วท.บ.(เคมี)
ครูชำนาญการ

ครูอ๊อฟ-172x230

นางสาวอัจฉริยา  ปาระพิมพ์
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

suwanna

นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ครูชำนาญการ

show-picture-172x230

นายกิติพงษ์  สัพโส
ค.ม.(นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ

S__32989203

นางสาวสุภาวดี แก้วก่า
ค.ม.(วิจัยหลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการ

2019-09-18.

นายธีรพงษ์  สุธรรม
ค.บ.ฟิสิกส์
ครู

ชุติญา-172x230

นางสาวชุติญา  เกตวงษา
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)
ครู

37536

นายณัฐวัฒน์ พรสีมา
ค.บ.(วิทยาศาสตร์)
ครูผู้ช่วย

S__35258382

นางสาวสาธิตา รัตนมาลี
วท.บ.(ชีววิทยา)
ครูอัตราจ้าง