ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.3 เข้าค่ายพักแรม

13-14 ก.พ.63 ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาค จำนวน 205 คน  เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ