ลูกเสือวิสามัญ ม.4บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.00 น. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ทำการวัดผลประเมินผล โดยผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และผู้ควบคุมดูแลนักเรียน รวมจำนวน 10 คน นำลูกเสือวิสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 128 คน ทำกิจกรรม ณ วัดสุทธิมงคล ตำบลพรรณา อำภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร