รับรางวัลโล่ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา64

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสิทธิชัย อุสาพรหม ที่ได้ผ่านการคัดเลือก และรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภท ครู ปีการศึกษา 2564 (ปีที่ 11)