รวมคำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโควิด19-อสม.โรงเรียน 2563
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน 2563
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 2563
คำสั่งประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 2562
คำสั่งงานแห่เทียนเข้าพรรษา 2562
คำสั่งพิธีไหว้ครู 2562
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินวิชาการ 1/2562
แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปี 2562
แผนผังการจัดชั้นเรียน ปี 62
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียน 1/2562