ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ได้รับย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา สอนวิชาภาษาไทย  2. นายพฤษภา คะตะวงค์ สอนวิชาพละศึกษา 3. นายวรสิทธิ์ พรหมมา สอนวิชาพละศึกษา 4. นางสาวปภัสรา เตียงพลกรัง  สอนวิชาแนะแนว ขอต้อนรับเข้าสู่รั้ว ชมพู-ฟ้า มาช่วยกันพัฒนาเด็ก พ.ว..จ.ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล