มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค) ม.1 และ ม.2 ปี65