มอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 1/2565