มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล วันรพี ปี65

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้แก่นายสศิโรจน์ นาคช้างแดง และนางสาวธนัชชา อินทร์ตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ คุณครูปิยะธิดา เหมะธุลิน และคุณครูสุภารัตน์ ปาละลี