กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

norapong

นายนรพงษ์ปณต  นรสาร
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

pa-pornthip

นางพรทิพย์ พานิล 
ค.บ.(ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ

patajitra

นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ

Waraporn

นางสาววราพร  การุญ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

Tidarat

นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

parichat-sri

นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน 
ค.บ.(ภาษาไทย)
พนักงานราชการ