กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

26379

นายสิทธิชัย  อุสาพรม
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ni-prouwporn

นางสาวพราวพร นิลเขต
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญพิเศษ

titaporn

นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

pr-nichira

นางนุจิรา ประทุม
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ

waruntita

นางสาววรันต์ฐิตา ชาวดง
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครู

wipaporn

นางสาววิภาพร  บาลลา
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ครู

19608

นางสาวรัชนี พูลทรัพย์
ศศ.บ.(ภาษาจีน)
ครูผู้ช่วย

114477

นางสาวเสาวลักษณ์ โทดา
ค.บ.(การสอนภาษาจีนโพ้นทะเล)
ครูอัตราจ้าง