กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

sompit

นางสมพิศ  กางทอง
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Tidarat

นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอ๊อฟ-172x230

นางสาวอัจฉริยา  ปาระพิมพ์
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

sr-akdech

นายอัคเดช ศรีพรหม 
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ

papatsara

นางสาวปภัสรา  เตียงพลกรัง 
ทศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ครูชำนาญการ

kanokpit

นางสาวกนกพิชญ์  ชาติชำนิ
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ