ครูบรรณารักษ์

la-boonwarang

นางบุญวรางค์ เหลาพรม 
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

patajitra

นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)