ประวัติความเป็นมา

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  เปิดสอนแบบสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 430 หมู่ 2 เทศบาลตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ถนนพรรณา – อากาศ สภาพพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับทางหลวงสายพรรณา-อากาศอำนวย ของกรมทางหลวง ทิศใต้ ติดกับถนนสนามชัย ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ทิศตะวันออก ติดกับถนนศิริชัย ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ทิศตะวันตก ติดกับถนนพินิจวิถี ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม รวมเนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา และโรงเรียนมีพื้นที่แปลงที่ 2 ซึ่งอยู่ข้ามกัน มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 – งาน 97 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ – งาน 17 ตารางวา

จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ช่วงชั้น คือ  ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3) และช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- ม.6) รับนักเรียนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2514  โดยมี นายปิยะ  สีหาคม  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  เปิดสอนชั้น ม.ศ.1 มี 2 ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  90  คน  โดยอาศัยโรงฝึกงานของอำเภอพรรณานิคม  เป็นสถานที่ เรียนชั่วคราว  ต่อมาโรงเรียนได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่ และการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

พ.ศ.2515 นายปิยะ สีหาคม เป็นครูใหญ่ มีครู 7 คน นักเรียน 225 คน เปิดสอนชั้น ม.ศ.1- ม.ศ.2 จำนวน 5 ห้องเรียน ได้ย้ายสถานที่มาเปิดทำการเรียนการสอนในที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นสนามม้า โดยมีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง

พ.ศ.2516 มีครู 12 คน นักเรียน 405 คน ขยายและเพิ่มชั้น ม.ศ.1- ม.ศ.3 จำนวน 9 ห้องเรียน

พ.ศ.2517 นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์ เป็นผู้อำนวยการ มีครู 15 คน นักเรียน 495 คน รับนักเรียนชั้น ม.ศ.1 – ม.ศ.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ปีการศึกษานี้กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้โรงเรียนพรรณานิคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา ให้รวมบุคลากรและทรัพย์สินเข้ากับโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

พ.ศ.2518 รับนักเรียนระดับ ม.ศ.1- ม.ศ.3 จำนวน 13 ห้องเรียน

พ.ศ.2519 รับนักเรียนระดับ ม.ศ.1- ม.ศ.3 จำนวน 16 ห้องเรียน แผนการจัดชั้นเรียน 6:6:4 มีครู 21 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติม อาคารเรียน แบบ 216ก ให้เต็มรูปแบบ จำนวน 1 หลัง จำนวน 10 ห้องเรียน

พ.ศ.2520 รับนักเรียนระดับ ม.ศ.1- ม.ศ.3 แผนการจัดชั้นเรียน 8:7:6 มีนักเรียน 896 คน มีครู 39 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารชั่วคราวหลังที่ 2 ขนาด 3 ห้องเรียน

พ.ศ.2521 มีครู 36 คน รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2503 ชั้น ม.ศ.1- ม.ศ.3 จำนวน 23 ห้องเรียน แผนการจัดชั้นเรียน 8:8:7 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 รับ ม.1 จำนวน 8 ห้องเรียน รวม 31 ห้องเรียน เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 อีกหลักสูตรหนึ่ง รับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 5 ห้องเรียน รวม 36 ห้องเรียน

พ.ศ.2522 มีครู 84 คน เปิดรับนักเรียน 3 หลักสูตร คือ ม.ศ.2 ม.ศ.3 ม.ศ.4 ม.ศ.5 และ ม.1 ม.2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2523 เปิดสอน 3 หลักสูตรเหมือนเดิม มีครู 88 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ค จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2524 นายบุญเลิศ สาขามุละ เป็นผู้อำนวยการ มีครู 98 คน เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 มีชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.ศ.4 ม.ศ.5 และ ม.4

พ.ศ.2525 มีนักเรียน 2,300 คน เปิดสอน 3 หลักสูตรเหมือนเดิม มีชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.ศ. 5 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2526 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 มี 45 ห้องเรียน

พ.ศ.2527 มีนักเรียนมากที่สุด จำนวน 2,324 คน มี 57 ห้องเรียน  ครู 120 คน

พ.ศ.2528 นายแพง ทองปลิว เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนประมาณ 1,900 คน มี 53 ห้องเรียน ครู 117 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 316ล จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2531จำนวนห้องเรียนลดลงเหลือ 33 ห้องเรียน จำนวนครู 89 คน

พ.ศ.2532 นายคำสิงห์ ศรีสำราญ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนห้องเรียนลดลงเหลือ 33 ห้องเรียน จำนวนครู 79 คน

พ.ศ.2536 นายสมเกียรติ ศุภวรรธนะ เป็นผู้อำนวยการ มีครู 66 คน จำนวนนักเรียน 1,270 คน มี 33 ห้องเรียน

พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2543 นายปริญญา อินทรวิศิษฎ์ เป็นผู้อำนวยการ มีครู 62 คน นักเรียน 1,260 คน แผนการจัดชั้นเรียน 6:5:5 ,7:5:5 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น

พ.ศ.2543 นายสุวัชรชัย ไชยเชษฐ์ เป็นผู้อำนวยการ มีครู 62 คน นักเรียน 1,113 คน แผนการจัดชั้นเรียน 5:5:5 , 5:5:5

พ.ศ.2543 นายปริญญา อินทรวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

พ.ศ.2544 นายบัญชา เจริญชัย เป็นผู้อำนวยการ มีครู 61 คน นักเรียน 1,065 คน แผนการจัดชั้นเรียน 6:5:5 , 5:5:5

พ.ศ.2545 นายบัญชา เจริญชัย เป็นผู้อำนวยการ มีครู 57 คน นักเรียน 1,072 คน แผนการจัดชั้นเรียน 6:6:5 , 3:5:5

พ.ศ.2546 นายบัญชา เจริญชัย เป็นผู้อำนวยการ มีครู 58 คน นักเรียน 1,075 คน แผนการจัดชั้นเรียน 7:6:6 , 3:3:4

พ.ศ.2547 นายบัญชา เจริญชัย เป็นผู้อำนวยการ มีครู 51 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน รวม 52 คน นักเรียน 1,084 คน แผนการจัดชั้นเรียน 8:7:6 , 2:3:3  ภาคเรียนที่ 2 ครูอัตราจ้าง 2 คน  รวมจำนวนครู 53 คน

พ.ศ.2548 นายมงคล แสงศรี เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน ครู 58 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักเรียน 1,325 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 9:8:8 , 3:3:2

พ.ศ.2549 นายมงคล แสงศรี เป็นผู้อำนวยการ จำนวน ครู 58 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน  และนักเรียน 1,330 คน แผนการจัดชั้นเรียน 9:8:8 , 3:3:3  25 ส.ค. 2549 – ผ่านการประเมินเป็น “โรงเรียนหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”

พ.ศ.2550 นายมงคล แสงศรี เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน ครู 58 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน นักเรียน 1,322 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 8:9:9 , 3:3:3

พ.ศ.2551 นายมงคล แสงศรี เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน ครู 58 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน นักเรียน 1,481 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 9:8:9 , 4:4:3

พ.ศ.2552 นายมงคล แสงศรี เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน คร ู62 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน นักเรียน 1,515 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 8:8:8 , 4:4:4

พ.ศ.2553 นายมงคล แสงศรี เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน คร ู54 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 4 คน นักเรียน 1,430 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 7:8:9 , 4:4:4

พ.ศ.2554 นายมงคล แสงศรี เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน คร ู65 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 3 คน นักเรียน 1,388 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 7:7:8 , 4:4:4

พ.ศ.2555 นายมงคล แสงศรี เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน คร ู65 คน  ครูอัตราจ้าง 4 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 1,363 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 7:7:7 , 4:4:4

พ.ศ.2556-2561 นายนิวัติ  สุวรรณชัยรบ เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน คร ู68 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 1,151 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 7:7:7 , 4:4:4

พ.ศ.2561- 2563 นายสาทิน  ไชยรา เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน คร ู66 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 1,119 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 7:7:7 , 4:4:4

พ.ศ.2563- 2565 นางสาวสมใจ  อุดมศรี เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน ผู้บริหาร 4 คน คร ู61 คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 1,259 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 8:7:7 , 7:6:4

พ.ศ.2565- ปัจจุบัน นายสังข์ทอง  รอญศึก เป็นผู้อำนวยการ  จำนวน ผู้บริหาร 4 คน คร ู61 คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 1,259 คน  แผนการจัดชั้นเรียน 8:7:7 , 7:6:4