นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

2879-1

นายพรรษาวัฒน์  มาตราช (ปาล์ม)
คบ. ปี 5  วิชาเอกนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2878-1

นายธราดล  องอาจ (ทอส)
คบ.ปี 5  วิชาเอกนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2881-1

นายมงคล  สุวรรณชัยรบ (หนุ่ม)
คบ.ปี 5  วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2877-1

นายวรุตม์  ทองประภา (นิคกี้)
คบ.ปี 5  วิชาเอกวิทยาศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2880-1

นายนิติวัฒน์  ศรีระวงค์ (เอ็ม)
คบ.ปี 5  วิชาเอกวิทยาศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร