ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปิยะ สีหาคม
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2514-2517

นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2517-2524

นายบุญเลิศ สาขามุละ 
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2524-2527

นายแพง ทองปลิว 
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2528-2532

นายคำสิงห์ ศรีสำราญ 
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2532-2536

นายสมเกียรติ ศุภวรรธนะ 
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2536-2539

นายปริญญา อินทรวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2540-2543

นายสุวัชรชัย ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2543-2543

นายบัญชา เจริญชัย 
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2544-2548

นายมงคล แสงศรี
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2548-2556

นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2556-2560

นายสาทิน  ไชยรา
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2561-2563

ผอ65-2

ดร.สมใจ อุดมศรี 
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2563-2565

ผอ สังข์ทอง-ปกติขาว

ดร.สังข์ทอง  รอญศึก 
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2565-2566

ผอ.วรเวช2

นายวรเวช  แง่พรหม 
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2566-ปัจจุบัน