ทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออก 2563

นายสาทิน ไชยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนไปทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออก ในเขตจังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2563 ซึ่งการดำเนินการตามโครงการประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ