กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

wuttipong.-2

นายวุฒิพงษ์  สุทธิโคตร 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

sirilux

นางสาวศิริลักษณ์  ทิพม่อม
ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

anurak_wa

นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
ค.ม.(การิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

konsiri

นางสาวกรศิริ  พิลารักษ์
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

S__31268946

นางพนัชกร หอมเฮ้า
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน แขนงวิชาคณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

วายุพา-172x230

นางสาววายุพา  พลศักดิ์ขวา
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ

sr-akdech

นายอัคเดช ศรีพรหม 
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ

kanokpit

นางสาวกนกพิชญ์  ชาติชำนิ
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ

น้องน้ำ

นางสาววรันธร  ศรีสาคร
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู

ครูจูน-172x230

นางสาวกุลนิษฐ์  เทศน์เรียน
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย