คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรือง

นายเรือง  เซ็นนิล
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทนงศักดิ์

นายทนงศักดิ์    พุทธมาตย์
กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

เดชาคาร

นายเดชาคาร  พรหมพินิจ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

ณัฐยาภรณ์

นางสาวณัฐยาภรณ์  เล็กสิงโต
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พัชราภรณ์ เขื่อนกองแก้ว

นางสาวพัชราภรณ์  เขื่อนกองแก้ว
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

พระครูปภัสร์สมานคุณ

พระครูปภัสร์สมานคุณ
กรรมการผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา

พระปลัดแดนสกล ปภาโส

พระปลัดแดนสกล  ปภาโส
กรรมการผู้แทนพระสงฆ์หรือองค์กรศาสนา

ร.ต.อ. วิทยา สงกะศิริ

ร.ต.อ.วิทยา   สงกะศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวารุณี สาขามุละ

นางวารุณี  สาขามุละ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายฐานพัฒน์ ไชยสาคร2

นายฐานพัฒน์   ไชยสาคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

augrit

นายอุกฤษ   มะโนชัย
กรรมการผู้แทนครู

AD609EC9-B41A-42C2-ABD2-F95132D8174A

นายสิทธิพร  ประทุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

253342

นายนาวา   มาตราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผอ สังข์ทอง-ปกติขาว

นายสังข์ทอง   รอญศึก
กรรมการและเลขานุการ