กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

S__10149904-172x230

นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก
ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

suparat

นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูจุ-172x230

นางสาวจุรารัตน์ อัครพิน
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูจิระ-172x230

นายจิระ ราชโยธา
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
ครูชำนาญการ