ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26