O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ

2.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

3.คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารทั่วไป

4.คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน