O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

2.คู่มือการปฏิบัติ กลุ่มบริหารทั่วไป

3.โครงสร้างการบริหารกิจการนักเรียน