การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA 2565)

    แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

.:: ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network

.:: การบริหารงาน
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงารผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-SERVICE

.:: การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายปี

.:: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

.:: การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O3O ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่1, ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่2 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

.:: การป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

.:: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน