ฝ่ายบริหาร

นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กศ.ม.บริหารการศึกษา

   
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)

นายณรงค์ คำสุขุม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
(การบริหารการศึกษา)

นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
การบริหารการศึกษา(กศม.)
วิทยาศาสตร์ศึกษา (กศม.)

นายอัมพร จันทวงค์
รักษาการ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

 This gallery created with Express Thumbnail Creator