ฝ่ายบริหาร

นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานบุคคล
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)
นายณรงค์ คำสุขุม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
(การบริหารการศึกษา)

นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
การบริหารการศึกษา(กศม.)
วิทยาศาสตร์ศึกษา (กศม.)
This gallery created with Express Thumbnail Creator