ฝ่ายบริหาร

นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กศ.ม.บริหารการศึกษา

   
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)

นายณรงค์ คำสุขุม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
(การบริหารการศึกษา)

นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
การบริหารการศึกษา(กศม.)
วิทยาศาสตร์ศึกษา (กศม.)

abcรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 This gallery created with Express Thumbnail Creator