วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ภายในปีพุทธศักราช 2560  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรม   และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซี่ยนและระดับนานาชาติได้”

ปรัชญาของโรงเรียน

"ประพฤดี มีความรู้ สู้ปัญหา"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

" สุขภาพดี  มีคุณธรรม "


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

" ถิ่นธรรม นำวิถีพุทธ "

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ มีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ดังนี้

1
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
3
พัฒนาคุณภาพวิชาการและการจัดการเรียนรู้
4
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
5
บริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแข่งขันในระดับอาเซี่ยนและนานาชาติ
6
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน
7
เสริมสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย

1
ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างมีคุณภาพ
2
ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการประเมิน  และมีการพัฒนาการสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม

4

ผู้เรียนมีผลการประเมิน  นักเรียนนานาชาติ(PISA) ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-Net ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสัมพันธ์ตามหลักสูตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพ สมรรถนะในระดับสูง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีมาตรฐานวิชาชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6
จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

คติพจน์ของโรงเรียน

ปญฺญ นรนํ รตนํ

"ปัญญา คือแก้วของนรชน"

 

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - ฟ้า

สีชมพู   หมายถึง  ความสดใส  ความบริสุทธิ์
สีฟ้า      หมายถึง ความใฝ่ฝันอันสูงสุด

 

ชื่อย่อของโรงเรียน

ภาษาไทย    พ.ว.จ.

ภาษาอังกฤษ    P.W.J.

 

ตราประจำโรงเรียน

ตราเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ล้อมรอบด้วยลายกนก

และตรา สพฐ .