หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริหารของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์


ฝ่ายบริหาร

 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายสาทิน ไชยรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
042-779117, 081-964-2886
2
นายเรือง  เซ็นนิล
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
042-779117, 088-571-3071
3
นายวิทยา สัพโส
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
042-779117,
4
นางเพชรสุดา  จันทรังษี
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
042-779117, 093-530-3113
5
นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ รักษาการ รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 042-779117
6
นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร รักษาการ รอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 042-779117
7
นายบุญเจริญ  เกื้อทาน รักษาการรอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ 042-779117

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางวารุณี  อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
042-779117, 081-2614198
2
นางสมจินตนา  สุทธิสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
042-779117, 089-9435413
3
นางพรศิริ  หล้ามงคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
042-779226, 081-8729321


 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางพนาวัลย์  งอสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
042-779117, 093-349-5054
2
นส.ศิริลักษณ์ ทิพม่อม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
042-779117,
3
นายนรพงษ์ปณต  นรสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
042-779117,
4
นายสิทธิชัย  อุสาพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
042-779117,
5
นางรัตนา  แพงดี
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
042-779117, 084-204-8177
6
นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
042-779117,
7
นายทศพล พยัคฆพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
042-779117, 085-609-2277
8
นายศรีทอง ลีทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการงาานอาชีพและเทคโนโลยี
042-779117, 089-572-1704
9
นางสมพิศ กางทอง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-779226,