หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริหารของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์


ฝ่ายบริหาร

 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
042-779117,
2
นายเรือง  เซ็นนิล
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
042-779117, 088-571-3071
3
นายวรพงษ์ บุญรักษา
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
042-779117, 085-659-6665
4
นางเพชรสุดา  จันทรังษี
รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
042-779117, 093-530-3113

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายบุญเจริญ  เกื้อทาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล
042-779226, 081-974-4119
2
นางวารุณี  อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
042-779117, 081-2614198
3
นางสมจินตนา  สุทธิสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
042-779117, 089-9435413
4
นางพรศิริ  หล้ามงคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
042-779226, 081-8729321
5
นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
042-779226, 085-6594448


 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางพนาวัลย์  งอสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
042-779117, 093-349-5054
2
นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
042-779117, 081-975-3890
3
นายนรพงษ์ปณต  นรสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
042-779117,
4
นายสิทธิชัย  อุสาพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
042-779117,
5
นางรัตนา  แพงดี
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
042-779117, 084-204-8177
6
นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
042-779117, 0
7
นายทศพล พยัคฆพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
042-779117, 085-609-2277
8
นายศรีทอง ลีทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการงาานอาชีพและเทคโนโลยี
042-779117, 089-572-1704
9
นางสมศรี ค่ายหนองสวง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-779226, 088-729-4099