นโยบายโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์มีนโยบาย ดังนี้

1) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสานเทศ และการสื่อการเพื่อการเรียนรู้
    มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์
2) นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก
3) นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร ผนึกกำลัง
     สร้างสรรค์และรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
5) โรงเรียนดูแลช่วยเหลือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง
6) โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เน้นการบูรณาการเรียนรู้และการดำรงชีวิต
7) โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน
8) ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการศึกษา
9) โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10) โรงเรียนมีระบบเครือข่ายผู้อุปถัมภ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11) โรงเรียนมีทรัพยากรเหมาะสมและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ