กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี


 
นายศรีทอง ลีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
นางพัทธรา โนนคู่เขตโขง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรม)
นางจงจิตร แก้วพเนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
นางประภาพร สาขามุละ
ครูชำนาญการพิเศษ
คหกรรมศาสตร์บัณฑิต(คศ.บ.)
นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)