กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
นายนรพงษ์ปณต นรสาร
ครูชำนาญการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางพรทิพย์ พานิล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ภาษาไทย

นายพูนพล จองกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สุขศึกษา
นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ภาษาไทย

นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) ภาษาไทย