กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
นายนรพงษ์ปณต นรสาร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางพรทิพย์ พานิล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ภาษาไทย

นายพูนพล จองกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สุขศึกษา
นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
 
นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) ภาษาไทย